Download CV

Hệ thống điều hòa - thông gió

Con người luôn luôn hít khí O2 và thải CO2, thiếu O2 con người sẽ cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt... Môi trường điều hòa là không gian kín nên không có không khí tự nhiên trao đổi...
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV/ VRF được thiết kế cho khu trung tâm thương mại: Gồm các máy lạnh loại Cassette và loại nối ống gió kết nối ống đồng tới...