GIỚI HẠN MỨC ĐỘ ỒN ÂM THANH TRONG LOA

Trong hệ thống Loa thì độ ồn được đo bằng Decibel (dB).Dưới đây là nhứng ví dụ về giới hạn độ ồn của Loa trong các hệ thống âm thanh tương ứng:

Khi chuyển tải giọng nói hoặc nhạc qua loa, phải chuyển tải với mức độ cao hơn mức độ tiếng ồn xung quanh. Để truyền tiếng, cần 5-10dB lớn hơn tiếng ồn, nhạc nền là 3-6 dB, nhạc biểu diễn là 15-20dB.

Cường độ âm thanh là chỉ số biểu hiện mức độ âm thanh từ loa. Cường độ âm thanh tăng khi điện vào loa tăng, và giảm khi khoảng cách từ loa tăng.