Download CV

Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU CƠ ĐIỆN

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 1

Ngày hết hạn: 30/11/2019

 Ứng tuyển

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Phòng ban: Tài chính - Kế toán

Số lượng: 2

Ngày hết hạn: 01/06/2023

 Ứng tuyển

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN NHẸ TÒA NHÀ

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 50

Ngày hết hạn: 30/10/2021

 Ứng tuyển

KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 2

Ngày hết hạn: 30/04/2021

 Ứng tuyển

CÁN BỘ PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU CƠ ĐIỆN

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 3

Ngày hết hạn: 15/11/2019

 Ứng tuyển

CÁN BỘ KỸ THUẬT QS

Phòng ban: QS

Số lượng: 3

Ngày hết hạn: 31/05/2023

 Ứng tuyển

CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 20

Ngày hết hạn: 30/04/2021

 Ứng tuyển

KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG CƠ ĐIỆN

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 5

Ngày hết hạn: 30/05/2023

 Ứng tuyển

THỰC TẬP SINH (PHÒNG KỸ THUẬT)

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 5

Ngày hết hạn: 10/11/2019

 Ứng tuyển

CÁN BỘ HỒ SƠ CÔNG TRƯỜNG

Phòng ban: Ban chỉ huy công trường

Số lượng: 2

Ngày hết hạn: 29/04/2020

 Ứng tuyển

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Phòng ban: Hành chính nhân sự

Số lượng: 1

Ngày hết hạn: 15/11/2019

 Ứng tuyển

CHỈ HUY TRƯỞNG CƠ ĐIỆN

Phòng ban: Ban chỉ huy công trường

Số lượng: 1

Ngày hết hạn: 31/05/2023

 Ứng tuyển