Download CV

Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU CƠ ĐIỆN

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 1

Ngày hết hạn: 15/10/2019

 Ứng tuyển

CÁN BỘ PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU CƠ ĐIỆN

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 3

Ngày hết hạn: 15/10/2019

 Ứng tuyển

KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG CƠ ĐIỆN

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 5

Ngày hết hạn: 15/10/2019

 Ứng tuyển

CÁN BỘ KỸ THUẬT QS

Phòng ban: QS

Số lượng: 3

Ngày hết hạn: 25/10/2019

 Ứng tuyển

THỰC TẬP SINH (PHÒNG KỸ THUẬT)

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 5

Ngày hết hạn: 20/10/2019

 Ứng tuyển

TRỢ LÝ DỰ ÁN

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 2

Ngày hết hạn: 15/10/2019

 Ứng tuyển

NHÂN VIÊN THỦ KHO

Phòng ban: Tài chính - Kế toán

Số lượng: 2

Ngày hết hạn: 20/10/2019

 Ứng tuyển

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Phòng ban: Hành chính nhân sự

Số lượng: 1

Ngày hết hạn: 31/10/2019

 Ứng tuyển

CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN NHẸ TÒA NHÀ

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 50

Ngày hết hạn: 31/10/2019

 Ứng tuyển