Download CV

Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU CƠ ĐIỆN

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 1

Ngày hết hạn: 15/06/2019

 Ứng tuyển

CÁN BỘ PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU CƠ ĐIỆN

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 3

Ngày hết hạn: 15/06/2019

 Ứng tuyển

KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG CƠ ĐIỆN

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 5

Ngày hết hạn: 15/06/2019

 Ứng tuyển

CÁN BỘ KỸ THUẬT QS

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 2

Ngày hết hạn: 18/05/2019

 Ứng tuyển

THỰC TẬP SINH (PHÒNG KỸ THUẬT)

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 5

Ngày hết hạn: 30/05/2019

 Ứng tuyển

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Phòng ban: Hành chính nhân sự

Số lượng: 1

Ngày hết hạn: 20/05/2019

 Ứng tuyển