Download CV

Tuyển dụng

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Phòng ban: Hành chính nhân sự

Số lượng: 3

Ngày hết hạn: 22/02/2019

 Ứng tuyển

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU CƠ ĐIỆN

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 1

Ngày hết hạn: 31/03/2019

 Ứng tuyển

CÁN BỘ PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU CƠ ĐIỆN

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 4

Ngày hết hạn: 31/03/2019

 Ứng tuyển

KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG CƠ ĐIỆN

Phòng ban: Kỹ thuật

Số lượng: 4

Ngày hết hạn: 31/03/2019

 Ứng tuyển